Bibliografia Prof. RNDr. O.Štepanovičovej, CSc.


1952

Štepanovičová, O. rod. Hentzová, O. 1952. Porušenie rovnováhy medzi škodlivým a užitočným hmyzom. Dipl.práca depon in: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: 118

Štepanovičová, O. 1952. Porušenie rovnováhy medzi škodlivým a užitočným hmyzom a chemický boj proti spriadačovi americkému (Hypantria cunea Drury). Rig. Práca. Depon in. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 135

1954

Štepanovičová, O., Kozlík, D., Klimáček, F. 1954. Poznávaj naše vtáky. SNDK, Bratislava: 35

1956

Štepanovičová, O. 1956. Príspevok k rozšíreniu niektorých významných druhov Heteropter na Slovensku. Acta F.R.N. Univ. Comen., Zoologia 1/2: 89-92

Štepanovičová, O. 1956. Prvý zjazd Čsl. Entomologickej spoločnosti pri SAV. Biológia (Bratiuslava) 12/9: 713-715

1957

Štepanovičová, O. 1957. Príspevok k poznaniu entomofauny tabakových polí I. Heteroptera. Acta F.R.N. Univ. Comen., Zoologia 2/4: 141-154

Štepanovičová, O. Beláková, A. 1957. Česko-slovenský slovníček. In: Bogdanov-Kaťkov. Příručka pro praktické cvičení z obecené entomologie. SPN, Praha:

1958

Štepanovičová, O. 1958. Druhý príspevok o entomofaune tabakových polí II. Thysanoptera, III. Homoptera-Auchenorrhyncha. Acta F.R.N. Univ. Comen., 7/8: 535-548

Štepanovičová, O. 1958. Entomofauna tabakových polí. Kandidátska dizertačná práca. Depon in: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: 154

1960

Štepanovičová, O., Beláková, A. 1960. Entomofauna kukuričného poľa. Acta F.R.N. Univ. Comen., 4/6-8: 301-352

Štepanovičová, O. 1960, 1961. Poľnohospodárska biológia pre poľnohospodárske školy. SVPL, Bratislava 417. 1. a 2. vydanie prekladu z českého originálu: Burka, M. a kol. Biologie pro zemědělské školy

1961

Stehlík, J., Štepanovičová, O. 1961. Předběžná správa o výskytu Heteropter vátých písku na jižním Slovensku. Acta musei Moraviae, 44: 171-174

1963

Štepanovičová, O. 1963. Heteroptera ako súčasť biocenózy niektorých poľnohospodárskych kultúr. Acta F.R.N.Univ.Comen., 8/3: 123-174

Štepanovičová, O. 1963. Kvantitatívno-Kvalitatívny rozbor Heteropter na poľnohospodárskych kultúrach a ich potravné vzťahy. Biologické práce SAV 9, 8: 33-56

1964

Štepanovičová, O. 1964. Bzdochy (Heteroptera) obilných biocenóz v podmienkach južného Slovenska. Biologické práce SAV 10, 10: 43-82

1965

Štepanovičová, O. 1965. Heteroptera ako súčasť agrobiocenóz v prírodných podmienkach Slovenska. Habilitačná práca. Depon in: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: 222

1966

Pelikán, J., Skuhravý, V., Štepanovičová, O. 1966. Ekologie živočichů. Věstník Čsl. Zool.spol. 30, 4: 370-373

Štepanovičová, O. 1966. Analyse der quantitativ-qualitative Beziehungen der Heteroptera in den Feldbiozönosen. Acta F.R.N. Univ. Comen. 13: 151-162

1967

Štepanovičová, O. 1967. Saisondynamik der Heteropteren-Populationen in Agrobiozönosen. Entomol.problémy 7, Bratislava: 47-102

Štepanovičová, O. 1967. Wanzen (Heteroptera) im Bereiche des zukunftigen Staubeckens unter der Berg Vihorlat. Acta F.R.N.Univ.Comen., Zoologia 12: 63-104

Štepanovičová, O. 1967. Quantitativ-qualitative Analyse der Heteropteren auf Landwirtschatlichen Kulturen. Acta F.R.N. Univ. Comen., 13: 151-162

Štepanovičová, O. 1967. Niektoré výsledky štúdia entomocenóz poľných kultúr na Slovensku. Biol. základy poľnohospodárstva, 6: 77-83

1968

Štepanovičová, O. 1968. Spoločenstvá Heteropter význačných biotopov Liptovskej kotliny. Acta F.R.N. Univ. Comen., 14: 69-100

Štepanovičová, O. 1968. Zakonomernosti formirovanija i razvitija populacii klopov v kuľturnych biocenozach. Abtr. XIII. Meždunarodnyj entomol. Kongres, Moskva.

1970

Štepanovičová, O. 1970. Heteroptera association of herb layer of Querceto-Carpinetum. Res.Research Project Báb, IBP Program. Rep. I.: 177-186

1971

Štepanovičová, O., Kovačovský P. 1971. Analýza kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov Heteropter na zimoviskách. Biológia (Bratislava), 26/2: 115-123

Štepanovičová, O., Kovačovský, P. 1971. Spoločenstvá Heteropter na zimoviskách. Zprávy Čsl. Spol. zool. 1-3: 111-113

1972

Štepanovičová, O. 1972. Zur Kenntnis der Gesellschaft der Heteropteren in den Baumkronen der Gehölze eines Eiche-Weissbuchenwaldes. Biológia (Bratislava) 27/5: 353-367

Štepanovičová, O. 1972. Univ. Prof. RNDr. Ladislav Korbel šesťdesiatročný. Biológia (Bratislava) 27/5: 327-332

1973

Štepanovičová, O. 1973. Gesellschaften der Heteropteren im Eichen-Hainbuchenwald in Báb. Acta F.R.N. Univ. Comen., 18: 59-80

Štepanovičová, O., Lapková Z. 1973. Die Analyse der quantitativen und qualitativen Beziehungen der Wanzengemeinschft (Heteropotera) auf den Wiesen und Waldsteppen. Biológia (Bratislava), 28/11: 875-878

1974

Štepanovičová, O., Novák K. 1974. Výsledky a aspekty ekologického výskumu v entomologii. Zprávy Čsl. Spol. zool. 4-6: 55-63

1975

Štepanovičová, O. 1975. Heteroptera-bzdochy. In: Ferianc a kol. Slovenské mená hmyzu, SAV, Bratislava: 308

1977

Štepanovičová, O. 1977. Bzdochy (Heteroptera). In: Encyklopédia Slovenska, zv. I.: 297-298

Štepanovičová, O. 1977. Zmeny v spoločenstvách bzdôch (Heteroptera) Blatskej nížiny vyvolané stavbou Zemplínskej šíravy. Acta F.R.N. Univ. Comen. Zoologia 22: 45-68

Štepanovičová, O. 1977. Prof. RNDr. Ladislav Korbel, šesťdesiatpäťročný. Biológia (Bratislava) 32/8: 631-633

1978

Štepanovičová, O. 1978. Quantitative analysis of an association of Land Bugs (Heteroptera) in zhe crowns of tree and busches of oak horn-beam forest. Biológia (Bratislava) 33/2: 93-99

Štepanovičová, O. 1978. The Dynamics of population density of Land Bugs (Heteroptera) in the crowns of tree on an oak-hornbeam forest. Biológia (Bratislava) 33/11: 865-869

1979

Štepanovičová, O. 1979. Entomológia na Slovensku za uplynulých 20 rokov. Práce SES pri SAV, 1, Bratislava: 3-28

Štepanovičová, O. 1979. Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite Komenského. Naša Univerzita 25/9: 1-3

1980

Štepanovičová, O. 1980. Prírodovedecké fakulty. In: Encyklopédia Slovenska, zv. IV.: 553-554


1981

Štepanovičová, O. 1981. Kvantitatívna analýza spoločenstva bzdôch (Heteroptera) bylinného podrastu listnatého lesa. Biológia (Bratislava) 36/11: 967-972

1982

Štepanovičová, O. 1982. Struktur und dynamik der Wanzengemeinschaft in der Krautschicht der Laubwälder. Abstr. II. Europ. Entomol. Kongr. Kiel.

Štepanovičová, O. 1982. Prof. RNDr. L. Korbel sedemdesiatročný. Biológia (Bratislava) 37/6: 663-666

Štepanovičová, O., Veselovský, J. 1982. Jubileum slovenského fyziológa Doc.RNDr. Štefana Paulova, CSc. Biológia (Bratislava), 37/2: 221-223

1983

Štepanovičová, O. 1983. Issledovanija zoocenozov Slovakiji. Ekologičeskaja kooperacija 2: 10-15

Štepanovičová, O., Majzlan, O. 1983. Professor RNDr. Ladislav Korbel – 70 th. Birthday. Acta Entomol. Bohemoslov. 30: 316-317

1984

Štepanovičová, O., Lapková Z. 1984. Spoločenstvá bzdôch (Heteroptera) niektorých charakteristických biotopov záujmového územia DVD. Práce SES pri SAV, 4, Bratislava: 189-203

Štepanovičová, O., Lapková, Z. 1984. Trophic analysis of Heteroptera herbicola and arboricola in beach forests. Abstr. 13/5, XVII. Inter. Congr. of Entomol., Hamburg

1985

Štepanovičová, O. 1985. Struktur der Wanzengemeinschaft in der Krautschicht der Laubwälder. Mitt. Dtsch. Ges. Angew. Entomologie, 4, Kiel: 399-401

Štepanovičová, O., Krištofová, Ľ. 1985. Vplyv priemyselných emisií na lúčne entomocenózy v okolí Senice. Zborník ref. Konferencie “Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov“, Smolenice: 109-113

1986

Štepanovičová, O. 1986. Zoocenozy Karpatskoj sistemy. Ekologičeskaja kooperacija 1: 34-38.

Štepanovičová, O. 1986. Náčrt entomocenóz dubových lesov z aspektu ich významu pri hromadnom hynutí dubov. Správy Slov. zool. Spol. pri SAV, 12: 146-149

Lapková, Z., Štepanovičová, O., Krištofová, Ľ. 1986. Sopoločenstvá bzdôch lesných ekosystémov Malých karpát. Správy Slov. zool. Spol. pri SAV 12, Bratislava: 154-158

Štepanovičová, O. 1986. Zameranie zoologického výskumu v 7. 5-RP a výhľad do roku 1990. Správy Slov. zool. Spol pri SAV, 12: 29-34

Štepanovičová, O. 1986. Vplyv antropickej činnosti na štruktúru a funkciu entomocenóz lesných ekosystémov. Správy slov. zool. spol. pri SAV, 12: 150-153

1987

Štepanovičová, O. 1987. Vklad naučnych zoologičeskich issledovanij v izučenije, začšitu a ispoľzovanie genofonda svobodoživuščich životnych v Slovakii. Zb. ref. Konferencie Ochrana genofondu a jeho využitie. Bratislave: 31-41

1988

Štepanovičová, O., Lapková, Z. 1988. Topic and trophic Relationships of the Bug (Heteroptera) community in Beech forests in the Small Carpathinas. Acta F.R.N. Univ. Comen., Zoologia 31: 3-20

Štepanovičová, O. 1988. Relation between the Phytocoenoses and Heteroptera Communities. Proced. 18. th. Inter. Congr. of Entomol. Vancouver.

1989

Štepanovičová, O. 1989. Zoocenózy v slovenských ekosystémoch. Univ. Comeniana 1: 13-15

Štepanovičová, O. 1989. Vývoj entomológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Práce SES pri SAV 7, Bratislava: 13-20

Štepanovičová, O. 1989. Rozdiely v diverzite spoločenstva bzdôch (Heteroptera) v prírodných a antropicky ovplyvnených ekosystémoch. Práce Slov. Entomol. spol pri SAV 8, Bratislava: 61-68

Štepanovičová, O. 1989. Heteroptera v cenotických štruktúrach. Práce SES pri SAV 7, Bratislava: 131-136

1991

Štepanovičová, O. 1991. Formation of taxocoenoses of Heteroptera in plant communities of relatively inaffected ecosystems and those affected by human activities. Acta F.R.N. Univ. Comen, Zoologia 35: 31-51

1993

Štepanovičová, O., Barancová, I. 1993. Heteroptera-Pentatomomorpha taxocoenoses of blown sands communities of the lowlands of Záhorie. Entomol. Problems 24/2: 57-68

1994

Štepanovičová, O. 1994. Heteroptera-Pentatommorpha of characteric habitats in Morava floodplain area. Ekológia (Bratislava), Suppl. 1: 163-174

Jedlička, L., Bohuš, M., Čaputa, A., Feriancová, Z., Kocián, Ľ., Košel, V., Kováč, V., Krno, I., Štepanovičová, O., Varga, J. 1994. Hodnotenie ekosozologického statusu taxónov fauny. Zborník referátov “Ochrana biodiverzity na Slovensku“, Bratislava: 89-102

1995

Štepanovičová, O. 1995. Heteroptera ako súčasť epigeónu lužných lesov. Zborník z konferencie „Výsledky a skúsenosti z monitoringu bioty územia ovplyvneného VD Gabčíkovo“ Bratislava: 319-331

Štepanovičová, O. 1995. Heteroptera as a part of the floodplain forets epigaeon. In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project-Environmental impact review. Fac. of Nat. Sci. Univ. Comen. Bratislava, Slovakia: 289-296

Štepanovičová, O. 1995. Review of zoological research in the Danubian lowland (terrestrial Animals). In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project-Environmental impact review. Fac. Of Nat. Sci. Univ. Comen. Bratislava, Slovakia: 181-186

Štepanovičová, O. 1995. Priestorová distribúcia populácií vybraných druhov bzdôch (Heteroptera) v psamofytných rastlinných spoločenstvách. Entomofauna Carpathica 7/3: 110-114

1997

Štepanovičová, O. 1997. Epigaeic Heteroptera as indicators of moisture relationships of the floodplai forests in the Danube and Morava rivers. Biologia (Bratislava), 52/2: 243-246

1998

Bianchi, Z., Štepanovičová, O. 1998. Heteroptera ako súčasť korunovej fauny dubov. Entomofauna Carpathica, 10: 97-103

Majzlan, O., Štepanovičová, O. 1998. Beetle (Coleoptera, Curculionoidea) and Bug (Heteroptera) taxocoenoses in floodplain forests (Fraxino-Populetum) of Morava river. Quadr. Staz. Ecol. Civ Mus. St. nat. Ferrara, 11: 89-100

Štepanovičová, O., Bianchi, Z. 1998. Bzdochy (Heteroptera) v oblasti Žiarskej kotliny (stredné Slovensko). Folia faunistica Slovaca, 3: 51-55

Bianchi, Z., Štepanovičová, O. 1988. Heteroptera ako súčasť korunovej fauny dubov. Entomofauna Carpathica 10: 97-103

1999

Patočka, J., Štepanovičová, O., Bianchi, Z., Čapek, M., Holecová, M., Zach, P. 1999. Gliedertiere (Arthropoda) an Eichen: 33-114. In: Patočka, J. ed. Die Eichenschädlinge und ihre Feinde. Zvolen: 396.

Štepanovičová, O. 1999. Heteroptera: Lygaeidae. Faunistic records from Slovakia. Entomol.Problems 30/2: 54

Bianchi, Z., Štepanovičová, O., Chochlíková, A. 1999. Synúzie bzdôch (Heteroptera) na duboch v oblasti Borskej nížiny. Entomofauna Carpathica 11/4: 117-126

Štepanovičová, O., Degma, P. 1999. Effect of some environmental factors on structure of bug taxocoenoses (Heteroptera) in floodplain forest epigaeon of the Danube region. Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 225-236

Majzlan, O., Štepanovičová, O. 1999. Indikačné skupiny článkonožcov (Coleoptera, Heteroptera a Opiliones) pre posúdenie zmien prírodného prostredia v kontakte ropných ťažobných zariadení na Záhorí. Naturae Tutela 5: 7-28

Štepanovičová, O., Bianchi, Z. 1999. Wanzen (Heteroptera) im Bereich der Sanddünen an March und Donau. Naturschutz in pannonischen Raum. Sanddünnen als Lebensraum. Tagungsberichte 25, Illnitz: 41-48

2000

Majzlan, O., Štepanovičová, O. Fedor, P. 2000. Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, ,Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty). Folia faunistica Slovaca 5: 135-150

2001

Majzlan, O., Bucsek, K., Štepanovičová, O., Fedor, P. 2001. Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) Tematínskych vrchov na lokalite Lúka (Považský Inovec). Sborník Přírodověd. Klubu v Uh. Hradišti, 5: 246-261

Štepanovičová, O. 2001. Bzdochy (Heteroptera) lesostepných biotopov Prírodnej rezervácie Kňaží vrch v Tematínskych kopcoch (Považský Inovec). Folia faunistica Slovaca, 6: 75-79

Štepanovičová, O., Bianchi, Z. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam bzdôch (Heteroptera) Slovenska: 105-106. In: Baláž, D. (eds.) Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, 20, Suppl.:

2003

Štepanovičová, O., Bianchi, Z. 2003. K faune bzdôch (Heteroptera) viatych pieskov Podunaskej nížiny. Entomofauna Carpathica 15, 1-2: 35-40


Oponované výskumné správy

Štepanovičová, O. Beláková, A. 1958. Entomofauna kukuričných polí

Štepanovičová, O. 1961. Spoločenstvá bzdôch na lucernových, repných a pšeničných poliach

Štepanovičová, O. Spoločenstvá bzdôch (Heteroptera) obilných kultúr na Slovensku

Štepanovičová, O. 1964. Heteroptera nížiny pod Vihorlatom

Štepanovičová, O. 1966. Spoločenstvá Heteropter územia budúcej vodnej nádrže pri Liptovskej Mare.

Štepanovičová, O. 1970. Príčiny prechodu niektorých hospodársky významných druhov Heteropter z prirodzených biotopov na poľné kultúry.

Štepanovičová, O. 1971. Zmeny v spoločenstvách Heteropter v oblasti retenčnej nádrže pod Vihorlatom.

Štepanovičová, O. 1971. Heteropter dubovo-hrabového lesa pri Malom Bábe.

Štepanovičová, O. 1973. Spoločenstvá Heteropter lesosteí a lúk v obalsti Malých Karpát.

Štepanovičová, O. 1975. Spoločenstvá Heteropter lesostepí a lúk v oblasti Malých Karpát.

Štepanovičová, O. 1976. Kvantitatívna analýza spoločenstva Heteropter v korunách drevín dubo-hrabového lesa v Bábe.

Štepanovičová, O. 1976. Heteroptera v oblasti budúcej vodnej nádrže pri Kráľovej nad Váhom.

Štepanovičová, O. 1980. Spoločenstvá bzdôch (Heteroptera) lesných ekosystémov.

Štepanovičová, O. a kol. 1983. Zoocenózy Karpatského systému.

Štepanovičová, O. a kol. 1983. Produktivita hmyzích spoločenstiev v lesných ekosystémoch Malých Karpát.

Štepanovičová, O., Lapková Z. 1983. Spoločenstvá bzdôch (Heteroptera) lúk a lesov. Rastlinná asociácia Crataegetum danubiale.

Štepanovičová, O. a kol. 1985. Zoocenózy Karpatského systému.

Štepanovičová, O. a kol 1985. Taxonómia, bionómia a ekológia hmyzích škodcov duba.

Štepanovičová, O.a kol. 1985. Produktivita hmyzích spoločenstiev lesných ekosystémov Malých Karpát.

Štepanovičová, O. 1985. Spoločenstvá bzdôch lúčnych a lesných biotopov.

Štepanovičová, O., Lapková Z. 1987. Doterajšie poznatky o bzdochách (Heteroptera) charakteristických biotopov v oblasti Podunajska.

Štepanovičová, O. a kol 1988. Zákonitosti formovania zoocenóz v pôvodných a ľudskou činnosťou ovplyvnených ekosystémoch.

Štepanovičová, O. a kol 1989. Charakteristika a záchrana biocenóz na území a v okolí zdrže Dunakiliti.

Štepanovičová, O. a kol 1990. Zákonitosti formovania zoocenóz v pôvodných a ľudskou činnosťou ovplyvnených ekosystémoch.

Štepanovičová, O. 1990. Heteroptera. Rozšírenie živočíchov v záujmovom území Bratislavy.

Štepanovičová, O. 1990. Systematický prehľad bzdôch Heteroptera. Ekologické hodnotenie životného prostredia hlavného mesta SR Bratislava-časť zoologická.

Štepanovičová, O. 1990. Heteroptera vybraných plôch Podunajska. Hodnotenie východzieho stavu prírodného prostredia (časť zoológia) na území ovplyvnenom výstavbou DVD Gabčíkovo Nagymaros.

Štepanovičová, O. 1990. Bzdochy (Heteroptera-Pentatomomorpha) charakterisckých biotopov v oblasti Podunajska.

Štepanovičová, O. 1990. Bzdochy (Heteroptera-Pentatomomorpha) viatych pieskov Záhorskej nížiny.

Štepanovičová, O., Bianchi, Z. 1990. Rozšírenie živočíchov v záujmovom území Bratislavy-Heteroptera.

Štepanovičová, O. 1993. Bzdochy (Heteroptera) v inundácii rieky Moravy.

Štepanovičová, O. 1995. Heteroptera ako súčasť epigeónu lesov Podunajska.

Štepanovičová, O., Majzlan, O. 1996. Správa o stave epigeickej zložky vybraných skupín bezstavovcov v NPR Devínska Kobyla.

Štepanovičová, O. 1997. Heteroptera ako súčasť epigeónu lužných lesov Podunajska.

Štepanovičová, O. akol. 1997. Zhodnotenie ekologickej únosnosti Žiarskej kotliny.

Majzlan, O., Štepanovičová, O. 1998. Environmentálna stabilita v okolí ťažobných zariadení Nafta Gbely.

Štepanovičová, O. 1998. Bzdochy (Heteroptera) lesných biotopov Bystričianskej doliny v pohorí Vtáčnik.


Dovoľujem si úctivo poďakovať za sprístupnenie separátov, archívnych materiálov pre spracovanie tohto príspevku pánovi Prof. PhDr. Rudolfovi Štepanovičovi, DrSc.


Oto Majzlan