Časopis HMYZ uverejňuje články týkajúce sa hmyzu, predovšetkým populárnovedecké články, postrehy z entomologických výprav, krátke správy a informácie o dianí v entomologickej komunite. 
O prijatí a poradí uverejnenia príspevkov rozhoduje redakčná rada. Text článku posielajte ako textový súbor napísaný programom MS Word na 3,5"diskete (označte menom) spolu s jedným výtlačkom alebo elektronickou poštou na adresu redakcie:
RNDr. Ondrej Šauša, H. Meličkovej 6/71, 841 05 Bratislava, tel.: 02/6531 2152, 0905 838273, e-mail: redakcia@hmyzmagazin.sk alebo fyzisaus@savba.sk
     Disketa a obrázky Vám budú vrátené. Ak máte v príspevku obrázky, posielajte ich zabalené tak, aby sa pri transporte nepoškodili. Môžu to byť diapozitívy, negatívy, prípadne fotografie alebo obrázky v elektronickej podobe (tie možno posielať aj elektronickou poštou). Celé meno a plná adresa autora (autorov) sa uvádza pod názvom príspevku. V časopise uverejníme kontaktnú adresu autora za textom článku, ak s tým autor nesúhlasí, uvedie to pri adrese v poznámke. 
     Text píšte bez delenia slov. Odborné názvy rodové a druhové uvádzajte za slovenským názvom (ak je stanovený, pozri Ferianc, O., ed.,1975: Slovenské mená hmyzu. Bratislava, Veda, 308 s.) kurzívou, v zátvorke a v skrátenej bez udania autora a roku popisu (ak sa nejedná o článok, kde je to potrebné uviesť). Ak sa vyskytujú v texte viackrát, použijeme pre rodový názov prvýkrát plné meno, potom v ďalšom texte skratku (pokým by nedošlo k zámene). Príklad: .zubačka lazerníková (Megalodontes cephalotes). Ak nie je uvedené slovenské meno druhu, odborný názov nepíšeme v zátvorke. Príklad: pestroň Allancastria cretica. U obrázkov v časopise odporúčame nepoužívať číslovanie, ak to nie je nevyhnutné. 
     Obrázky treba označiť zo zadnej strany nezameniteľne číslom, k nim prislúchajúci text sa uvedie na konci príspevku na osobitnej strane. Obrázky musia byť ostré, ak sú kreslené, musia byť výrazné. Grafy a tabuľky musia byť oddelené od textu na osobitnom liste. Ak nie je autor fotografií totožný s autorom textu, treba uviesť autora. U obrázkov používame v odbornom názve plný rodový názov, nie v skratke. Príklad: (Obr. 1) Samička jasoňa Parnassius apollonius na kvetoch Pseudosedum condensatum. Ak posielate diapozitívy v rámikoch, označte ich tak, aby čitateľné označenie na vrchnej strane bolo v súlade so správnou stranovou orientáciou obrázka. 
     V prípade, že autor chce u niektorých príspevkov na konci uviesť odporúčanú literatúru pre rozšírenie obzoru čitateľa, uvedie iba práce základného významu. Uvádzajú sa úplné citácie so všetkými autormi a úplným názvom, skratky časopisov podľa World List of Scientific Periodicals píšeme kurzívou, ročník tučne, číslo časopisu v zátvorke, strany za dvojbodkou, napríklad:
Reiprich, A., Okáli, I., 1988: Doplnky k Prodromu Lepidopter Slovenska. Bratislava, Veda, 148 s.
Jászay, T., 1999: K faune chrobákov (Coleoptera) štrkových brehov v hornom povodí Tople. Správy Slov. ent. spol., 11 (3): 71-79
     Miery je potrebné uvádzať podľa medzinárodnej sústavy jednotiek SI. Rozsah príspevku je limitovaný počtom strán časopisu, zaujímavé príspevky je možné rozdeliť na časti (na pokračovanie), text by mal byť podporený množstvom obrázkov.
     Príspevky posielajte v slovenčine alebo v češtine. U príspevkov v češtine sa požaduje, aby prešli jazykovou korektúrou, ktorú si zabezpečí autor. Redakcia zabezpečuje jazykovú korektúru v slovenčine.
     Nevyhnutnou súčasťou článku je výstižný abstrakt v rozsahu okolo 200 slov (krátke príspevky môžu mať aj kratší abstrakt) v slovenčine alebo češtine. Uvádzajte ho za hlavným textom.
     Uverejňujeme inzeráty týkajúce sa entomológie. Nebudeme uverejňovať inzeráty porušujúce Vyhlášku 93/1999 Zb. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch. Súkromné riadkové inzeráty sú zdarma. Právnické a fyzické osoby - podnikatelia za inzeráty platia, cenník poskytne redakcia na požiadanie, pri opakovaných inzerátoch poskytneme zľavu.

Aktualizované 5. 2. 2005